2024 ترقی یا فتگان وموقوفین بعد سالانہ امتحان

الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑہ

اعدادیہ اولیٰ ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ
سادسہ سابعہ فضیلت فضیلت فارغین تحقیق سال دوم تحقیق فارغین
اعدادیہ خصوصی اولیٰ خصوصی ثانیہ خصوصی ثالثہ خصوصی فضیلت خصوصی فضیلت خصوصی فارغین
حفظ ثالثہ عزیز العلوم رابعہ دار القرات